Dla obłoków nie ma granic – nowy impuls do zacieśnienia współpracy sąsiedzkiej

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 oraz budżetu państwa przy udziale Euroregionu Karpackiego.

Realizacja projektu służyła promocji Karpat polskich i ukraińskich oraz budowie wzajemnych powiązań pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki górskiej w Polsce i na Ukrainie. Był to cel ogólny projektu, możliwy do osiągnięcia dzięki realizacji założonych produktów i rezultatów. Głównymi produktami były: aktualna mapa Karpat ukraińskich wydana w 3 tys. egzemplarzy (do chwili obecnej turyści korzystali z map powstałych przed II wojną światową); trzydniowa konferencja w Krośnie dotycząca rozwoju obszarów górskich w Polsce i na Ukrainie, wystawa dotycząca Karpat polskich i ukraińskich prezentowana w okresie letnim (ok. 3 miesięcy) w 4 atrakcyjnych turystycznie miejscach na Podkarpaciu (Krosno, Ustrzyki Dolne, Sanok, Lesko). W ramach rezultatów założono, że ok. 70 przedstawicieli podmiotów polskich i ukraińskich weźmie udział konferencji, ok. 4,5 tys. os. zobaczy wystawę poświęconą turystyce górskiej oraz ok. 100 podmiotów po obu stronach granicy otrzyma do darmowej dystrybucji mapę Karpat ukraińskich. W ramach długoterminowych zmian należy oczekiwać podpisania umów o wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami konferencji, wzrostu liczby turystów oraz przychodów z turystyki na terenie pogranicza polsko-ukraińskiego.

Projekt przeciwstawiał się problemowi jaki stanowi stosunkowo niski stopień rozpoznawalności turystycznej i słaby poziom promocji górskich terenów przygranicznych Polski i Ukrainy. Innym problemem, który próbowaliśmy eliminować w ramach projektu jest niewielki zakres współpracy polskich i ukraińskich podmiotów na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej, wymiany kulturalnej, oświatowej i gospodarczej. Ważnym problemem był także fakt braku aktualnej mapy Karpat ukraińskich, a co za tym idzie konieczność korzystania z reprintów map WIG z 1937 r. Wobec zaistniałej sytuacji wykonanie nowej mapy było bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju turystyki.