Współpraca liderów innowacyjnej edukacji w środowisku wiejskim

Realizowany był w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH” i  współfinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt skierowany był do nauczycieli szkół ze środowisk wiejskich i małych miast, głównie z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, tarnowskiego, brzeskiego w Województwie Małopolskim. Realizował dwa główne cele:

  1. wykreowanie nauczycieli jako liderów nowoczesnej edukacji, potrafiących z powodzeniem tworzyć innowacyjne projekty edukacyjne i zdobywać środki na ich realizację
  2. stworzenie platformy współpracy pomiędzy nowo wykreowanymi liderami w zakresie wymiany informacji i partnerstwa przy realizacji nowych projektów.

W ramach pierwszego z celów zamierzeniem było dostarczenie uczestnikom projektu rzetelnej wiedzy o metodologii tworzenia dobrych projektów, elementach zarządzania projektem oraz dostępnych źródłach finansowania projektów edukacyjnych takich jak np. Partnerskie Projekty Comeniusa, Młodzież, E-Twinings. Działanie takie jest niezbędne dla zwiększenia absorpcji środków unijnych oraz z innych funduszy krajowych i międzynarodowych dostępnych na działania edukacyjne w naszym regionie, a w efekcie wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych zamieszkujących obszary wiejskie południowo-wschodniej Małopolski. Uczestnicy projektu wzięli udział w konkursie na najciekawsze, pomysły na innowacyjne projekty edukacyjne.

Osiągnięcie drugiego celu – stworzenie (formalnej lub nie) grupy, która współpracować będzie ze sobą także po zakończeniu projektu, znacznie zwiększa szansę, że przekazywane podczas szkoleń informacje zostaną zrealizowane w praktyce.
Stowarzyszenie CUMULUS pełnić będzie, także po zakończeniu projektu, funkcję operatora tej platformy i animatora tej społeczności. Widocznym polem współdziałania będzie witryna internetowa projektu, stanowiąca jednocześnie bazę dobrych praktyk i forum wymiany ciekawych pomysłów, informacji i doświadczeń.

Podstawową grupę docelową stanowili aktywni nauczyciele szkół wiejskich i z małych miast południowo-wschodniej Małopolski, zainteresowani realizacją własnych, innowacyjnych pomysłów, szukający sposobów na ich sfinansowanie. Zamierzaliśmy jednak dopuścić do udziału w projekcie każdego, kto był zainteresowany animacją środowisk wiejskich i małych miast – np. rodzice, działacze grup formalnych i nieformalnych, itp…

Projekt zakładał udział około 120 osób (nauczyciele, lokalni liderzy, rodzice) w spotkaniach informacyjnych na temat źródeł finansowania projektów edukacyjnych w środowisku wiejskim (Tarnów, Nowy Sącz, Ciężkowice, Czchów). Spotkania informacyjne oraz wizyty u dyrektorów szkół były głównym kanałem naboru beneficjentów do projektu, z których 40 osób wzięło udział w warsztatach pisania wniosków i usłudze indywidualnego doradztwa. Podsumowaniem projektu była dwudniowa konferencja podsumowująca w Krynicy w dniach 17/18 grudnia, w której wzięło udział 30 osób. Innowacją projektu było stworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami szkolenia, którzy mając bardzo zbliżone potrzeby i zlokalizowani w jednym regionie, będą wspomagać się w tworzeniu nowych projektów poprzez wymianę pomysłów, doświadczeń, informacji. Będzie to też podstawa i zachęta do wspólnego prowadzenia projektów. Forum współpracy wspierać będzie utworzona w ramach projektu witryna internetowa, która po zakończeniu projektu nadal będzie utrzymywana przez Stowarzyszenie CUMULUS.

W projekcie przewidziano także bezpłatne dyżury konsultacyjno – doradcze dla osób, które przygotowują wnioski o dofinansowanie projektów edukacyjnych (Comenius, Młodzież itp).

Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia Cumulus jest Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Udział w projekcie dla wszystkich beneficjentów był BEZPŁATNY.