Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus wraz z partnerami: Liderem Projektu Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczęło realizację projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”. Projekt współfinansowanyjest przez Unię Europejską ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej” typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej). Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania na stronie https://mowes.tozch.edu.pl/?page_id=1040.