„Czas na pracę 30 +”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych realizuje partnerski projekt pn. „Czas na pracę 30 +”, wraz z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia (biernych/bezrobotnych) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. os. powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, os. z niepełnosprawnościami, nisko wykwalifikowanych, kobiet zamieszkałych na terenie woj. Małopolskiego w okresie 01.10.2020-30.09.2022 r., poprzez realizację dla 180 osób w tym 99K kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego.

Wartość projektu: 2 695 064,56 PLN

Wartość dofinansowania: 2 559 130,56 PLN

Grupę docelową projektu stanowią osoby 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bierne zawodowo/ bezrobotne) zamieszkujące woj. małopolskie (pow. 50% uczestników projektu stanowią mieszkańcy powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego), należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby powyżej 50 r.
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem).
    Lider projektu:

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

Nawojowskiej 4, 33-300 Nowy Sącz

tel.: 575-122-082

e-mail: biuro.cumulus@gmail.com

www.cumulus.org.pl

Partnerzy projektu:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów
tel.: 32 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim
ul. Leszczyńskiej 7
tel./fax: 33 8475 475,
e-mail: szih@szih.pl
www.szih.pl