Fundusze europejskie szansą na lepsze jutro

Projekt obejmował realizację szkoleń w zakresie zawodów deficytowych dla powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz, określonych w Barometrze zawodów z 2010 r., skierowany był wyłącznie do osób pracujących poza miastem Kraków, a usługi szkoleniowe świadczone były w powiatach właściwych dla miejsca zatrudnienia.

Liderem  projektu było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” prowadzące Regionalny Ośrodek EFS w Nowym Sączu, którego misją była pomoc w wykorzystywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z UE przez lokalne podmioty. Partnerem projektu była Firma Doradztwo i Rozwój z Nowego Sącza — doświadczona instytucja szkoleniowo-doradcza specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy z UE. Projekt realizowany był w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zawodem deficytowym w w/w powiatach jest Specjalista ds. programów unijnych. Nabycie kwalifikacji  i umiejętności pozyskiwania środków unijnych umożliwi osobom pracującym z tych powiatów dopasować swoje umiejętności do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy.

Osoby zakwalifikowane do projektu „Fundusze europejskie szansą na lepsze jutro” miały możliwość uczestnictwa w szkoleniu pt. „Specjalista ds. programów unijnych”.

Szkolenie obejmowało 80 godzin zajęć w formie wykładów i ćwiczeń oraz 10 godzin mentoringu dla każdego uczestnika. W ramach 80 godzin zajęć odbywało się 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 40 godzin zajęć praktycznych składających się z następujących bloków tematycznych: Blok I Wprowadzenie do funduszy europejskich Blok II Fundusze Europejskie dla firm i instytucji publicznych Blok III Etapy sporządzania projektów Blok IV Zarządzanie projektami. Szkolenie pozwalało nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników opracował autorski wniosek aplikacyjny.

Realizacja projektu miała pozytywny wpływ na rodziny osób objętych wsparciem (lepsze zarobki, pewność zatrudnienia) oraz na rozwój firm i instytucji, w których osoby te są lub będą zatrudnione, gdyż dzięki nabytym umiejętnościom BO będą mogli pozyskiwać środki z UE, które przyczyniają się do rozwoju społeczno-ekonomicznego tych jednostek.

Termin realizacji projektu:
2.01.2012r.-31.12.2012r.
Biuro Projektu „Fundusze europejskie szansą na lepsze jutro”:
ul. Myśliwska 4C/8
33-300 Nowy Sącz
tel.: 514 111 149
fax: 18 547 67 09

email: biuro@fundusze-europejskie.info
Polecamy stronę projektu: http://www.fundusze-europejskie.info/