Analiza doświadczeń polskich i zagranicznych organizacji strażniczych

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS od 2009 do 2011 roku. Celem projektu była identyfikacja problemów i barier w funkcjonowaniu organizacji strażniczych oraz analiza porównawcza doświadczeń działalności organizacji strażniczych.

Za badawczą część projektu odpowiedzialny był dr Ryszard Skrzypiec.

Projekt finansowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2, poddziałanie „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej”.

Raport dostępny jest na stronie: http://watchdog-monitor.eu/images/pliki/raport.pdf

http://www.academia.edu/6230635/Analiza_do%C5%9Bwiadcze%C5%84_polskich_i_zagranicznych_organizacji_stra%C5%BCniczych