| Statut

Statut Stowarzyszenia

Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
  i Oświatowych Cumulus, zwanego dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skróconych nazw: Stowarzyszenie ISiO Cumulus i Stowarzyszenie Cumulus.
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa m.in. na podstawie: ustawy
  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie tej ustawy; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu; ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz niniejszego statutu.­
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz w Województwie Małopolskim.

  § 2

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

  § 3

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy jego członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw statutowych i organizacyjnych Stowarzyszenie może powoływać biura, zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

  § 4

Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną  działalność statutową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz działalność gospodarczą.

 

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

  § 5

Cele Stowarzyszenia

 1. Celem Stowarzyszenia jest realizacja społecznie użytecznych zadań publicznych,
  w tym przede wszystkim w obszarze:
  1. inicjatyw na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, szczególnie dotyczących ekologii, przyrody, ochrony środowiska i zwierząt, efektywności  energetycznej, energetyki odnawialnej i kogeneracji wysokosprawnej, edukacji, oświaty, nauki, wychowania, działań badawczo-rozwojowych, ochrony i promocji zdrowia, kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, rolnictwa, pomocy społecznej, rozwoju zasobów ludzkich i włączenia społecznego,
  2. aktywności wspólnot, integracji międzypokoleniowej i środowiskowej oraz więzi społecznych, uczestnictwa w życiu publicznym, gospodarczym, społecznym,
  3. świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wolności i praw człowieka, równych praw, swobód obywatelskich i działań na rzecz rozwoju demokracji
   i państwa prawa,
  4. wyrównywania szans grup i osób defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zależnych, niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych
   i narażonych na wykluczenie,  mniejszości narodowych i in.
  5. działalności charytatywnej, dobroczynności, wolontariatu,
  6. integracji, reintegracji i aktywizacji zawodowej i społecznej,
  7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  8. zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  9. kultury sztuki, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, w tym m.in. regionalnych tradycji, produktów lokalnych i ginących zawodów.
  10. rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości i spółdzielczości, działań
   na rzecz poprawy konkurencyjności sektora,
  11. innowacyjności oraz budowy gospodarki opartej na wiedzy, wsparcie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,
  12. podnoszenia kwalifikacji, w tym m.in. kadry zajmującej się kształceniem, zarządzaniem, animowaniem,
  13. inicjatyw społecznych, rzeczniczych oraz wspieranie liderów i animatorów lokalnych,
  14. działań na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet, osób starszych,
   grup marginalizowanych i in.

  § 6

Sposoby realizacji celów

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
 1. organizację działalności:
  1. marketingowej, informacyjnej, promocyjnej,
  2. doradczej, rzeczniczej, konsultacyjnej, eksperckiej,
  3. aktywizacyjnej, inicjatywnej, animacyjnej,
  4. społecznej, opiekuńczej,
  5. szkoleniowej, oświatowej, edukacyjnej,
  6. kulturalnej, sportowej, turystycznej,
  7. badawczej, naukowej, naukowo-technicznej,
  8. wydawniczej,
  9. opiekuńczej, w tym leczniczej i rehabilitacyjnej,
  10. dydaktycznej, w tym kształcenie, podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych, także działaczy Stowarzyszenia,
 2. prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
 3. wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw,
 4. udzielanie wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności podmiotom ekonomii społecznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym pomocy organizacyjnej, obywatelskiej, finansowej, materialnej, informacyjnej itp.
 5. promocję i organizację wolontariatu,
 6. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
 7. upowszechnienie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej, w szczególności w ramach kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty dla dorosłych,
 8. nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach w Polsce i za granicą - z administracją publiczną rządową i samorządową, sektorem gospodarczym, podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
 9. uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych,
 10. realizację i wspieranie zadań publicznych, szczególnie w obszarach i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zgodnych z kierunkami wskazanymi w dokumentach strategicznych krajowych i europejskich oraz strategiach lokalnych i sektorowych,
 11. zakładanie innych podmiotów, w tym spółek i spółdzielni socjalnych i przystępowanie
  do nich,
 12. wyrażanie opinii w sprawach publicznych, czynne uczestnictwo w życiu publicznym
  i kulturalnym,
 13. reprezentację interesów swoich członków wobec organów władzy publicznej,
 14. przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej
 15. upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń
 16. organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów, debat, zlotów, rajdów i wypraw,
 17. wszelkiego rodzaju inicjatywy i wszelkie inne formy działania prawem dozwolone,
  a sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 2. Przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydatów na członków stowarzyszenia.
 3. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

  § 8

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
  na piśmie Zarządowi,
 2. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
 3. działań na szkodę Stowarzyszenia, rażącego naruszania postanowień statutu, utratę praw publicznych lub popełnienia przestępstwa z winy umyślnej potwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 5. śmierci członka,
 6. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, która
  tę godność nadała.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. Osoba wykluczona lub skreślona (z wyłączeniem przypadku pkt. 1 lit. e) ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 2. W każdym z przypadków wymienionych w pkt. 1 lit. a-f konieczne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.

  § 9

Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
  5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 4. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 5. regularnego płacenia składek członkowskich,
 6. ochrony mienia Stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich jego członków,
 7. czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

  § 10

Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Osoby te wyrażają wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w takim charakterze i  deklarują sposób i zakres wnoszenia wkładów finansowych i/lub rzeczowych i/lub merytorycznych na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem organu uprawnionego do jej reprezentowania.
 2. udziału z Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
 3. zgłaszania wniosków, opinii i uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający obowiązany jest do:
 5. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 6. wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku.
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:

  § 11

Członkowie honorowi

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju regionu lub Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa
  do uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

  § 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym
   Zebraniem”,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.                  § 13
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Gdy liczba dokooptowanych członków władz przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
  w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zebrania na pisemny wniosek co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

  § 14

Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

  § 15

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 1. Obrady Walnego Zebrania prowadzi wybrany w jego trakcie Przewodniczący. Protokół
  z posiedzenia Walnego Zebrania sporządza wybrany w jego trakcie Sekretarz.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 1. z własnej inicjatywy Zarządu,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek ¾ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

  § 16

 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz na rok, a Sprawozdawczo-Wyborcze raz na 4 lata.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 3 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms
  na telefon komórkowy lub telefonicznie na podane przez członków adresy/numery telefonów.
 2. W przypadku braku quorum zwoływane jest Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny
  po zakończeniu pierwszego Walnego Zebrania pod warunkiem, że możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. W drugim terminie uchwały są podejmowane bez względu na liczbę obecnych.

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w II terminie.

§ 17

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  1. uchwalenie statutu i jego zmian,
  2. zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  5. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
  6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  7. udzielanie co roku absolutorium Zarządowi,
  8. nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów.
 2. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłącznie sprawy umieszczone
  w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

  § 18

Zarząd

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa/wiceprezesów i członków Zarządu.
 1. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.

  § 19

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
  4. sporządzanie sprawozdań z działalności,
  5. zwoływanie Walnych Zebrań,
  6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
  7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
  8. ustalanie wymiaru i rodzaju zatrudnienia oraz wielkości środków
   na wynagrodzenia,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i przeznaczenia darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
  10. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
   i ruchomego,
  11. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
  12. podejmowanie działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia
   nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
  1. ustalenie wysokości składek członkowskich, umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty składek członkowskich w sytuacjach losowych członków Stowarzyszenia, 

  § 20

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane
  w związku z pełnioną funkcją.
 2. W umowach między członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej (Komisja Rewizyjna) wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik, którym może być inny członek Zarządu, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

  § 21

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

  § 22

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

  § 23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dochody z własnej działalności Stowarzyszenia,
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 2. dotacje, granty, subwencje,
 3. dochody z ofiarności publicznej,
 4. z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno-sportowe, itp.)
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje również z przychodów uzyskiwanych w związku z udziałem Stowarzyszenia w projektach krajowych i międzynarodowych.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

  § 24

 1. Dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są:
  1. w przypadku zobowiązań nie przekraczających kwoty 10 000 złotych – jednoosobowo podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub upoważnionego przez Zarząd Członka Zarządu,
  2. w przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 10 000 złotych - podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Dla ważności innych oświadczeń woli, a w szczególności pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu działającego jednoosobowo lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

  § 25

 1. Stowarzyszenie, dla realizacji celów, o których mowa w par. 6 statutu prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta może przyjmować formę nieodpłatną
  lub odpłatną. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z niej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

  § 26

 1. W Stowarzyszeniu zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
   z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
   lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
   do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
   lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. Wyodrębnienie działalności odpłatnej powierza się zarządowi, który podejmuje stosowną uchwałę.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

  § 27

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.

  § 28

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mając zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.