| O nas

REGON: 852753955
NIP: 873-30-25-968
nr KRS: 0000223483
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmieścia XII Wydz. Gospodarczy
rach. bankowy: 91 2030 0045 1110 0000 0384 3450, BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Zarząd/reprezentacja:

 • Barbara Knapik - Prezes Zarządu
 • Jakub Józefiak - Wiceprezes Zarządu
 • Paweł Krawczyk - Wiceprezes Zarządu
 • Wojciech Knapik - Członek Zarządu
 • Arkadiusz Gdula - Członek Zarządu

"Dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są:

 1. w przypadku zobowiązań nie przekraczających kwoty 10 000 złotych – jednoosobowo podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub upoważnionego przez Zarząd Członka Zarządu,
 2. w przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 10 000 złotych - podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 3. Dla ważności innych oświadczeń woli, a w szczególności pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu działającego jednoosobowo lub osoby upoważnionej przez Zarząd."

Główne obszary działania Stowarzyszenia:
oświata, edukacja, prawa człowieka, pomoc społeczna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, rozwój regionalny i lokalny.


Cele statutowe Stowarzyszenia:

 1. Celem Stowarzyszenia jest realizacja społecznie użytecznych zadań publicznych, w tym przede wszystkim w obszarze:
  1. inicjatyw na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, szczególnie dotyczących ekologii, przyrody, ochrony środowiska i zwierząt, efektywności  energetycznej, energetyki odnawialnej i kogeneracji wysokosprawnej, edukacji, oświaty, nauki, wychowania, działań badawczo-rozwojowych, ochrony i promocji zdrowia, kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, rolnictwa, pomocy społecznej, rozwoju zasobów ludzkich i włączenia społecznego,
  2. aktywności wspólnot, integracji międzypokoleniowej i środowiskowej oraz więzi społecznych, uczestnictwa w życiu publicznym, gospodarczym, społecznym,
  3. świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wolności i praw człowieka, równych praw, swobód obywatelskich i działań na rzecz rozwoju demokracji
   i państwa prawa,
  4. wyrównywania szans grup i osób defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zależnych, niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych
   i narażonych na wykluczenie,  mniejszości narodowych i in.
  5. działalności charytatywnej, dobroczynności, wolontariatu,
  6. integracji, reintegracji i aktywizacji zawodowej i społecznej,
  7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  8. zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  9. kultury sztuki, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, w tym m.in. regionalnych tradycji, produktów lokalnych i ginących zawodów.
  10. rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości i spółdzielczości, działań
   na rzecz poprawy konkurencyjności sektora,
  11. innowacyjności oraz budowy gospodarki opartej na wiedzy, wsparcie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,
  12. podnoszenia kwalifikacji, w tym m.in. kadry zajmującej się kształceniem, zarządzaniem, animowaniem,
  13. inicjatyw społecznych, rzeczniczych oraz wspieranie liderów i animatorów lokalnych,
  14. działań na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet, osób starszych,
   grup marginalizowanych i in.