| Rekrutacja

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenia zawodowe.

 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowosądecki, limanowski, gorlicki oraz miasta Nowy Sącz. Oferta jest skierowana dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, które pragną się ekonomizować. Maksymalna liczba osób kierowanych z danego podmiotu to 3. Każde szkolenie zawodowe kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie nowych kompetencji/kwalifikacji.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od: 19.03.2018r. do 26.03.2018r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz oraz drogą mailową: k.czermak.mowes@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 122 082. Liczba miejsc ograniczona!

 

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

 

Do pobrania:

 

Formularz rekrutacyjny - uproszczony dla PES, które już korzystają ze wsparcia MOWES 

Pomoc de minimis - Oświadczenia i formularz informacji