| Aktualności

Dlaczego informujemy o swoim projekcie?
Obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć, w jaki sposób inwestowane są ich zasoby finansowe. Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej, odbiorców rezultatów projektu, osób uczestniczących w projekcie – o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe m.in. dzięki unijnej pomocy.

Do obowiązków Grantobiorcy należy:

 • Oznaczenie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz – w przypadku programu regionalnego – oficjalnym logiem promocyjnym województwa – działań i dokumentów związanych z projektem; 
 • Przekazanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie.

Działania informacyjno-promocyjne

Działania informacyjno-promocyjne powinny odpowiadać wielkości projektu, brać pod uwagę jego cel i rodzaj. Jeżeli poza obowiązkowymi działaniami informacyjnymi Grantobiorca chce prowadzić dodatkowe działania, to w pierwszej kolejności powinny to być działania bezkosztowe.

Obowiązki informacyjne

Grantobiorca ma obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania dofinansowania.

Grantobiorca ma obowiązek oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem Małopolski: 

 • wszystkich działań informacyjno-promocyjnych projektu, takich jak: ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, konferencje, materiały filmowe, inne materiały promocyjne;
 • dokumentów i materiałów dla uczestników projektu, w tym: zaświadczeń, certyfikatów, zaproszeń, materiałów informacyjnych, programów szkoleń, list obecności, prezentacji multimedialnych;
 • dokumentów kadrowych (zakresy zadań, opisy stanowisk) – które informują o współfinansowaniu płacy danego pracownika z Unii Europejskiej.

Nie trzeba oznaczać zestawieniem znaków dokumentów finansowo-księgowych, faktur, potwierdzeń, poleceń księgowania – nie są to dokumenty przeznaczone dla opinii publicznej. To są dokumenty wystawiane na podstawie umów, które powinny być oznakowane, zatem właściwe osoby są już poinformowani o pochodzeniu środków.

Obowiązkowe znaki i zasady ich umieszczania 

 • właściwa kolejność w układzie poziomym: znak FE (z lewej strony) + logo województwa + znak UE (z prawej strony);
 • właściwa kolejność w układzie pionowym: znak FE (na górze) + logo województwa + znak UE (na dole).

 

WAŻNE: Grantobiorca zobowiązuje się do informowania, że Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja na ten temat, wraz z logo Programu i innymi logotypami:
http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-r

przekazanymi przez Operatora Programu Grantowego, powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanej Inicjatywy.

Logotypy Operatora Programu Grantowego i inne znajdują się w załączniku. 

Widoczność znaków 
• wielkość i umiejscowienie znaków powinno być odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu;
• znaki i napisy muszą być czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Obowiązkowe znaki i zasady ich umieszczania (liczba znaków)

 • maksymalnie 4 znaki w jednej linii, w tym znak FE, logo województwa oraz znak UE
 • możliwe inne logo np. beneficjenta, partnera projektu (trzecie od lewej lub od góry)
 • logo Grantobiorcy możliwe w zestawieniu znaków na materiałach informacyjno-promocyjnych (wyjątek: tablice) i dokumentach
 • dodatkowe inne logotypy możliwe poza zestawieniem z obowiązkowymi logotypami

WAŻNE: Inne logotypy w zestawieniu znaków lub na materiale nie mogą być większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi UE.

Strona internetowa
Jeżeli jako Grantobiorca posiada własną stronę internetową, to umieszcza na niej:

 • Zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej oraz logo województwa;
 • Krótki opis projektu.

 Do pobrania: