| Archiwum

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi doradcze prawne w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Zakres usług doradczych:

  1. Ustalanie dla podmiotu kalendarza działań wymaganych przepisami prawa (licencje, koncesje, zgłoszenia do KRS, badania okresowe, szkolenia BHP, itd.); przygotowywanie i weryfikacja regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu (statut, regulamin pracy, zatrudniania, wynagradzania itd.);
  2. Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń; Zagadnienia związane z tematyką prawa pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy;
  3. Postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów do KRS), w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, uzupełnienie i aktualizacja wpisów, etc.
  4. Sporządzenie i opiniowanie pism procesowych, w tym: prowadzenie postępowań administracyjnych, podatkowych, cywilnych, podatkowych, ubezpieczeń społecznych; przygotowywanie zapytań, ofert i umów cywilnoprawnych;
  5. Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie porozumień etc.;
  6. Tematyka zatrudniania wolontariuszy oraz stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  7. Problematyka prawna w relacja z darczyńcami, jednostkami samorządu terytorialnego, problematyka użytkowania użyczonego lokalu.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowski, sądecki, gorlicki woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 03.07.2017 r. do 13.07.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4 (II piętro), 33-300 Nowy Sącz oraz drogą mailową: biuro.cumulus@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575122082.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”