| Archiwum

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłasza rekrutację na bezpłatne usługi doradcze finansowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Zakres usług doradczych:

  1. pozyskiwanie źródeł działalności (m.in. produkty sektora finansowego wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosku),
  2. opracowywanie prognoz finansowych, w tym niezbędnych do tworzenia wniosków o środki zewnętrzne oraz biznesplanów, studiów wykonalności,
  3. planowanie finansowe (w tym z wykorzystaniem komputerowych programów narzędziowych).

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowski, sądecki, gorlicki woj. małopolskiego.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 03.07.2017 r. do 13.07.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4 (II piętro), 33-300 Nowy Sącz oraz drogą mailową: biuro.cumulus@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575122082.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”