| Archiwum

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłasza rekrutację na bezpłatne usługi doradcze biznesowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Zakres usług doradczych:

1. wspieranie danego PES/PS w: procesie budowania powiązań kooperacyjnych, poszukiwaniu partnerów biznesowych, identyfikacji nisz rynkowych, zbierania danych i ofert istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez PES/PS działalności, w tym prowadzenie w ich imieniu spotkań biznesowych
z potencjalnymi kontrahentami;

2. pozyskiwanie kontrahentów dla PES/PS, którego wsparcie doradcy biznesowemu zlecił Zamawiający, z uwzględnieniem profilu działalności danego PES/PS;

3. prowadzenie dla danego PES/PS negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem, interesariuszami, instytucjami finansującymi oraz przygotowywania ofert biznesowych;

4. wspieranie osób lub grup założycielskich zainteresowanych rozpoczęciem działalności w formie PES/PS 
w opracowaniu biznesplanów niezbędnych do uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności w ramach środków pochodzących z EFS;

5. wspieranie PES/PS zainteresowanych utworzeniem nowego miejsca pracy, w tym wsparcie
w przygotowaniu biznesplanów związanych z utworzeniem miejsca pracy w PES/PS;

6. opracowywanie dla każdego PES/PS, utworzonego w ramach Projektu biznesplanów/studiów wykonalności dla planowanych przez PES/PS inwestycji;

7. przygotowywanie dla danego PES/PS dokumentacji aplikacyjnej w przypadku ubiegania się przez dany PES/PS o dofinansowanie jego działalności przy wsparciu instrumentów zwrotnych np. pożyczki, poręczenia (doradca biznesowy będzie realizował swoje obowiązki, w toku całego procesu ubiegania się o przedmiotowe wsparcie tj. od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego do momentu podpisania umowy o udzielenie wsparcia, w tym także będzie odpowiedzialny za kontrolę procesu wydatkowania/przeznaczenia otrzymanego przez dany PES/PS wsparcia przez cały okres realizacji wsparcia);

8. opracowywania planów naprawczych dla danych PES/PS i pomoc w ich wdrożeniu;

9. wyszukiwanie przetargów na potrzeby danego PES/PS, w tym także przygotowywanie dokumentacji przetargowej na potrzeby danego PES/PS;

10. przygotowywanie kalkulacji związanych z wprowadzaniem przez dany PES/PS nowych produktów lub usług;

11. przygotowywanie i pomoc we wdrożeniu strategii marketingowej danego PES/PS;

12. opracowanie portfolio dla każdego PES/PS utworzonego w ramach Projektu, w tym konsultacja marketingowa;

13. wsparcie danego PES/PS w przygotowaniu do spotkania z potencjalnymi kontrahentem, w tym także udział 
w tych spotkaniach;

14. udział w negocjacjach danego PES/PS z kontrahentami w sytuacjach problemowych;

15. przygotowywanie analiz rynku, nisz rynkowych na potrzeby danego PES/PS;

16. wsparcie danego PES/PS w tworzeniu polityki rachunkowości, prowadzeniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

17. wsparcie danego PES/PS w prowadzeniu dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym także pomoc
w tworzeniu i archiwizowaniu umów, dokumentacji, rachunków itp.;

18. wsparcie danego PES/PS w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznej struktury organizacyjnej danego PES/PS;

19. wsparcie danego PES/PS w zakresie podziału zadań między pracownikami danego PES/PS;

20. analizę ryzyka dla danego PES/PS związanego z m.in. utrzymaniem płynności finansowej, stabilności zatrudnienia, pozyskiwania kontrahentów, rozszerzeniem profilu działalności oraz przygotowywanie propozycji działań zaradczych mających ograniczyć ryzyko;

21. przygotowywanie dla danego PES/PS dokumentacji dotyczącej współpracy z kontrahentami
z uwzględnieniem mechanizmów zabezpieczających dany PES/PS przed ryzykiem związanym z danym przedsięwzięciem;

22. identyfikacja potrzeb i problemów biznesowych PES/PS, w tym także pomoc w ich rozwiązywaniu;

23. przygotowywanie procesu doradztwa biznesowego w oparciu o potrzeby klientów oraz prowadzenie jego bieżącej oceny;

24. doradztwo na rzecz PES/PS w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju, strategii marketingowej przedsiębiorstwa;

25. tworzenie koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży dla danego PES/PS i pomoc w jej wdrożeniu oraz tworzenie koncepcji polityki cenowej dla danego PES/PS;

26. dokonywanie oceny stopnia i jakości realizacji poszczególnych planów i strategii opracowywanych dla danego PES/PS w tym także monitoring przebiegu wdrażania strategii i planów w danym PES/PS;

27. budowanie współpracy na rzecz rozwoju danego PES/PS z instytucjami zewnętrznymi m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, przedsiębiorcy, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz inne instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej;

28. prowadzenie coachingu oraz mentoringu na rzecz menedżerów (kadry zarządzającej) danym PES/PS;

29. wsparcie danego PES/PS w zapewnieniu wysokiej jakości, efektywności i skuteczności realizacji zadań;

30. prowadzenie monitoringu sytuacji biznesowej danego PES/PS.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowski, sądecki, gorlicki woj. małopolskiego.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 03.07.2017 r. do 13.07.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4 (II piętro), 33-300 Nowy Sącz oraz drogą mailową: biuro.cumulus@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575122082.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”