| Archiwum

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi audytu w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Obszary tematyczne prowadzonych audytów wg zapotrzebowania Podmiotów Ekonomii Społecznej - w szczególności:

a) Obszar audytu finansowego ma w szczególności obejmować sprawdzenie czy:

1) organizacja posiada opracowaną politykę rachunkowości – czy była aktualizowana i kiedy,

2) organizacja posiada zatwierdzony plan kont, adekwatny do potrzeb zarządczych, z wyodrębnieniem konta:

- kosztów administracyjnych,

- kosztów działalności statutowej w podziale na odpłatną i nieopłatną,

3) organizacja posiada wyodrębnione konta przychodów w podziale na rodzaje prowadzonej działalności,

4) dokonywana jest kontrola dokumentów księgowych,

5) przeprowadzane są cykliczne i systematyczne inwentaryzacje rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

6) księgi rachunkowe są prowadzone w sposób umożliwiający przygotowywanie sprawozdań finansowych,

7) organizacja sporządza sprawozdanie finansowe i przekazuje je zgodnie z kalendarzem odpowiednim organom,

8) osoba prowadząca księgi ma odpowiednie kwalifikacje? Czy zna specyfikę organizacji?

9) zarząd uzgadnia decyzje finansowe z księgowym,

10) czy zarząd organizacji ma świadomość obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości?


b) Obszar audytu prawnego ma w szczególności obejmować sprawdzenie czy:

1) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie wyboru wykonawców w ramach działalności statutowej,

2) organizacja posiada szczegółowe uregulowania w zakresie wyboru wykonawców w ramach działalności projektowej, czy są one zgodne z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w realizowanych projektach,

3) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie powierzonych zadań poszczególnym członkom zarządu,

4) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie reprezentacji i upoważnień do podpisywania dokumentów,

5) organizacja posiada własne/opracowane przez siebie i na własne potrzeby wzory umów do wykorzystania,

6) organizacja korzysta z pomocy/konsultacji prawnika przy tworzeniu umów,

7) organizacja posiada dostęp i korzysta z „bazy wiedzy”, np. strony internetowej Sejmu, programu „Lex”, innych wiarygodnych i aktualizowanych źródeł,

8) w organizacji funkcjonują już standardy w obszarach działalności statutowej i administracyjnej,

9) w organizacji były podejmowane próby wprowadzenia ogólnie obowiązujących procedur, a jeżeli tak to z jakim skutkiem,

10) organizacja posiada ściśle określony tryb i formę rejestracji nowych procedur,

11) organizacja posiada profesjonalnie funkcjonujący, sprawdzony system ewidencji i archiwizacji dokumentów?


c) Obszar audytu biznesowego ma w szczególności obejmować:

1) sprawdzenie czy w organizacji są przyjęte roczne lub wieloletnie programy/strategie,

2) sprawdzenie czy organizacja dysponuje raportami, badaniami, opracowaniami związanymi diagnozą prowadzonej działalności,

3) sprawdzenie jak rozpoznane są potrzeby i problemy biznesowe PES,

4) czy opracowano biznes plan,

5) czy skutecznie prowadzone jest wsparcie dla PES w procesie pozyskiwania finansowego zwrotnego,

6) czy opracowano plan naprawczy dla PES,

7) czy prowadzone są działania w zakresie planu strategicznego, tworzenie planu rozwoju i /lub koncepcja zwiększenia wolumenu sprzedaży,

8) ocena wsparcia podmiotu ekonomii społecznej w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami.

 

d) Obszar audytu marketingowego ma w szczególności obejmować:

1) ocenę planu marketingowego,

2) ocenę misji podmiotu,

3) ocenę celów strategicznych i kluczowych zadań,

4) ocenę instrumentów marketingowych,

5) ocenę zgodności form organizacyjnych z celami,

6) ocenę organizacji marketingu,

7) ocenę wydajności i rentowność marketingu.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowski, sądecki, gorlicki woj. małopolskiego. Jeden Podmiot Ekonomii Społecznej może skorzystać maksymalnie z dwóch rodzajów audytu.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 03.04.2017 r. do 13.04.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4 (II piętro), 33-300 Nowy Sącz oraz drogą mailową: biuro.cumulus@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 442 01 99.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”