| Archiwum

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi księgowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Zakres usług księgowych:

 1. Ewidencji środków trwałych i księgowania odpisów amortyzacyjnych (itd.),
 2. Ewidencji obrotu gotówkowego (kasa, bank),
 3. Ewidencji rozrachunków: z dostawcami i odbiorcami, z tytułu wynagrodzeń, budżetowych i innych,
 4. Ewidencji magazynowej,
 5. Prowadzenia Zakładowego Planu Kont,
 6. Ewidencji wyrobów gotowych oraz rozliczanie kosztów ich wytworzenia,
 7. Ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży,
 8. Ewidencji funduszy i rozliczenie wyniku finansowego,
 9. Ewidencji i rozliczania kosztów projektów (w tym przygotowanie wniosków o płatność),
 10. Ewidencji przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych,
 11. Rozliczania dotacji,
 12. Prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 13. Przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do US, ZUS, Urzędu Miasta, itp.,
 14. Przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 15. Prowadzenie korespondencji w sprawach korekt, ustalania sald, wyjaśniania różnic, itp.,
 16. Weryfikacja Polityki Rachunkowości Podmiotu,
 17. Rozliczeń podatkowych (PIT, VAT, CIT, podatki lokalne np. od nieruchomości),
 18. Przygotowania sprawozdania finansowego rocznego,
 19. Doradztwa w wyżej wymienionym zakresie.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowski, sądecki, gorlicki woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 03.04.2017 r. do 13.04.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4 (II piętro), 33-300 Nowy Sącz oraz drogą mailową: biuro.cumulus@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 442 01 99.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”