| Aktualności

Na konkurs złożone zostało 27 wniosków, z czego 27 dopuszczonych zostało (po ocenie formalnej dokonywanej przez Zespół OWES) do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komicję Oceny Wniosków Grantowych. 

Komisja Oceny Wniosków Grantowych zarekomendowała do dofinansowania 20 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Jedna inicjatywa znalazła się na liście rezerwowej i mimo uzyskania wymaganego minimum punktowego, nie zostało zakwalifikowane do otrzymania grantu ze względu na wyczerpanie środków przewidzianych w 3 Edycji Konkursu Programu Grantowego MOWES. 6 projektów nie uzyskało wystarczającej liczby punktów w procesie oceny i z tego powodu nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

 Poniżej publikujemy listy wniosków:

- LISTĘ RANKINGOWĄ (w kolejności malejącej liczby punktów) zawierającą Wnioski o dofinansowanie Inicjatyw, które zostały zakwalifikowane do otrzymania grantu;

- LISTĘ REZERWOWĄ, na której znalazły się wnioski o dofinansowanie Inicjatyw, które uzyskały wymagane minimum punktowe, lecz nie zostały zakwalifikowane do otrzymania grantu ze względu na wyczerpanie środków przewidzianych w 3 edycji konkursu;

- LISTĘ WNIOSKÓW o dofinansowanie Inicjatyw, które NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA GRANTU ze względu na nieuzyskanie wystarczającej liczby punktów.

W najbliższych dniach wszyscy Wnioskodawcy otrzymają powiadomienie o wynikach oceny merytorycznej drogą elektroniczną na adres podany we wniosku.

Dziękujemy za udział w Konkursie.

Wszystkim, którzy otrzymali wysoką liczbę punktów w procesie oceny i dofinansowanie na zgłoszone inicjatywy - serdecznie  gratulujemy.