| Aktualności

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku na platformie Omikron dostępnej do edycji w dniach

od 28.03.2023 do 11.04.2023 do godziny 16.00 pod adresem:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=1a3d8497190d77b4&&b=71d3a5f9cc7ffaf2c44a2ca306e69c14

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami.

CEL KONKURSU:
Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:

  • rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

Czas trwania inicjatywy:

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 do maksymalnie 2 miesięcy.

Nie ma możliwości przedłużenia czasu realizacji inicjatywy.

 

UWAGA:

Zwracamy uwagę na konieczność dobrego planowania działań, ze względu na ograniczony czas trwania realizacji inicjatywy:

  • przeprowadzenie inicjatywy (przygotowanie i przetestowanie oferty) musi się zakończyć do 31 lipca 2023;
  • sprawozdanie (w wersji elektronicznej i wydrukowanej, z załącznikami) musi zostać złożone do 31 sierpnia 2023.

Podczas oceny wniosków zostanie zwrócona szczególna uwaga na wykonalność zaplanowanych działań w przewidywanym czasie.

 

Kto nie może ubiegać się o przyznanie grantu:

  1. Z ubiegania się o przyznanie środków wyłącza się osoby i podmioty, które są powiązane kapitałowo bądź osobowo z Grantodawcą / członkami Komisji Oceny Wniosków / partnerami realizującymi Projekt lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury Konkursu
  2. Podmioty ekonomii społecznej, które nie mają prawnej możliwości prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i/lub gospodarczej (odpowiednie zapisy w statucie i KRS–jeśli dotyczy) lub nie mogą zadeklarować chęci jej prowadzenia w przyszłości w formie podpisanej deklaracji.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (nie spełniają warunków przyznania takiej pomocy lub nie mają możliwości ubiegania się o ten rodzaj pomocy z uwagi na wyczerpany limit tej pomocy tj. 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych).
  4. Grantobiorca Programu Grantowego może się ponownie ubiegać o wsparcie finansowe pod warunkiem rozliczenia wcześniejszego grantu. Rozliczenie grantu oznacza akceptację sprawozdania końcowego z realizacji inicjatywy przez Operatora Programu Grantowego.

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, a podatek VAT nie może być uwzględniany również jako wkład własny).

Szczegółowy informacje w tym zakresie zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępnym w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus przed przystąpieniem do konkursu, w celu opracowania lub uzupełnienia Indywidualnego Planu Rozwoju Organizacji. Skorzystanie z tego wsparcia warunkuje możliwość złożenia wniosku w ramach projektu.

 

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus,
ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz

Wojciech Binek, Konsultant ds. grantów
tel. 575 122 082

w.binek.cumulus@gmail.com

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
Kornelia Kucharska, Specjalista ds. animacji i inicjatyw lokalnych
Tel. 12 349 06 57

grant.sadecki@mila.org.pl

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO SS

 Załącznik nr 1. Wniosek o dofinansowanie inicjatywy-wzór

Załącznik nr 2. Formularz deklaracji woli prowadzenia działalności gospodarczejodpłatnej i czarno białe

Załącznik nr 2. Formularz deklaracji woli prowadzenia działalności gospodarczejodpłatnej kolor

Załącznik nr 3. Karta Oceny Formalnej Inicjatywy – wzór

Załącznik nr 4. Karta Oceny Merytorycznej Inicjatywy – wzór

Załącznik nr 5. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w formie grantu – wzór

Załącznik nr 6. Opis dokumentów księgowych w ramach Inicjatywy-wzór

Załącznik nr 7. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji inicjatywy-wzór

Załącznik nr 8. Kryteria oceny merytorycznej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy

Załącznik nr 9. List intencyjny dot. wspólnej realizacji przedsięwzięcia na rzecz rozwoju ES wzór (cz-b)

Załącznik nr 9. List intencyjny dot. wspólnej realizacji przedsięwzięcia na rzecz rozwoju ES -wzór (kolor)