| Aktualności

Wniosek o numerze 37554 został złożony przez Stowarzyszenie do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a następnie rekomendowany do dofinansowania.
Po podpisaniu umowy beneficjent zakupił sprzęt, który umożliwi realizację bieżących zadań statutowych Stowarzyszenia oraz wykorzystywany będzie przez beneficjentów projektów realizowanych przez Stowarzyszenie – wspierane w ramach MOWES podmioty ekonomii społecznej.
Jednocześnie jako organizacja, która skorzystała ze wsparcia w ramach: Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2018-2030 – Priorytet 5 Wsparcie doraźne pragniemy przyczynić się do rozpowszechniania informacji na temat „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030”. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskania wsparcia oraz priorytetów znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/

123