| Aktualności

Wybierz 1 z 2 sposobów na zgłoszenie się:

  1. Wypełnij formularz on-line: KLIKNIJ TUTAJ
  2. Pobierz formularz w pdf poniżej:

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA FORMULARZA ONLINE

  1. Wypełnij formularz i sprawdź, czy prawidłowo uzupełniłeś/aś dane podmiotu, dane osoby reprezentującej podmiot i dane kandydata (pracownika podmiotu).
  2. Kliknij „Prześlij” i czekaj na informacje zwrotną. My sprawdzimy wypełniony formularz i odeślemy Ci go do podpisu (w formie PDF) na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy instytucji (podmiotu).

 

3. Zatwierdzony i odesłany przez nas formularz wydrukuj, podpisz (podpis osoby reprezentującej instytucję oraz podpis pracownika-kandydata) i opieczętuj (w miejscach, w których wymagana jest pieczęć instytucji). Pamiętaj o dołączeniu wymaganych załączników, tj.

  • wydruk KRS instytucji,
  • kserokopia umowy o stosunku pracy zgłaszanego pracownika (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę, której dotyczy),
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (potwierdzona za zgodnością z oryginałem przez osobę, której dotyczy) – jeśli zgłaszanym kandydatem jest osoba niepełnosprawna.

Kompletne dokumenty możesz wysłać skanem na adres e-mail: biuro.cumulus@gmail.com

Pamiętaj!

Dokumenty zgłoszeniowe przesłane drogą elektroniczną będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacji, jeśli w ciągu 7 dni od dnia wysłania dokumentów mailowo (skanem), dostarczysz do biura projektu oryginały wersji papierowej (wydrukowanej i podpisanej).

4. Kompletne dokumenty wyślij na adres:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus

ul. Nawojowska 4

33–300 Nowy Sącz

lub

Wektor Consulting Sp. z o.o.

ul. COP-u 3 (budynek GLF)

39 – 300 Mielec

z dopiskiem na kopercie: dotyczy projektu „Akademia Zamówień Publicznych”