| Aktualności

W imieniu Operatorów Programu Grantowego: Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych
i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłaszamy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej w ramach 2 Edycji PROGRAMU GRANTOWEGO MOWES – Subregion Sądecki.

Na konkurs złożonych zostało 82 wnioski, z czego 81 dopuszczonych zostało (po ocenie formalnej dokonywanej przez Zespół OWES) do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komicję Oceny Wniosków Grantowych złożoną z ekspertów zewnętrznych.

Komisja Oceny Wniosków Grantowych zarekomendowała do dofinansowania 38 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Kolejne 24 inicjatywy znalazły się na liście rezerwowej i mimo uzyskania wymaganego minimum punktowego, nie zostało zakwalifikowane do otrzymania grantu ze względu na wyczerpanie środków przewidzianych w 2 Edycji Konkursu Programu Grantowego MOWES. 19 projektów nie uzyskało wystarczającej liczby punktów w procesie oceny i z tego powodu nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

 Poniżej publikujemy listy wniosków:

- LISTĘ RANKINGOWĄ (w kolejności malejącej liczby punktów) zawierającą Wnioski o dofinansowanie Inicjatyw, które zostały zakwalifikowane do otrzymania grantu;

- LISTĘ REZERWOWĄ, na której znalazły się wnioski o dofinansowanie Inicjatyw, które uzyskały wymagane minimum punktowe, lecz nie zostały zakwalifikowane do otrzymania grantu ze względu na wyczerpanie środków przewidzianych w 2 edycji konkursu;

- LISTĘ WNIOSKÓW o dofinansowanie Inicjatyw, które NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA GRANTU ze względu na nieuzyskanie wystarczającej liczby punktów.

 

W najbliższych dniach wszyscy Wnioskodawcy otrzymają powiadomienie o wynikach oceny merytorycznej drogą elektroniczną na adres podany we wniosku.

 

Dziękujemy za udział w Konkursie.

Wszystkim, którzy otrzymali wysoką liczbę punktów w procesie oceny i dofinansowanie na zgłoszone inicjatywy - serdecznie  gratulujemy.