| Aktualności

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku na platformie Omikron dostępnej do 19 marca 2021 roku pod adresem:

 

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=987efa6964e32912&&b=71d3a5f9cc7ffaf2c44a2ca306e69c14

Na wnioski czekamy od dnia 22 lutego 2021 do dnia 19 marca 2021 do godz. 16:00.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami.

 

Organizacje zainteresowane uczestnictwem w Programie Grantowym zapraszamy na warsztaty na temat przygotowywania wniosków grantowych (informacje w tym zakresie będziemy podawać na bieżąco na stronie internetowej www.cumulus.org.pl oraz http://mila.org.pl).

Liczba miejsc ograniczona!

CEL KONKURSU:
Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:

  • rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

Czas trwania inicjatywy:

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 do 10 miesięcy.

Kto nie może ubiegać się o przyznanie grantu:

  1. Z ubiegania się o przyznanie środków wyłącza się osoby i podmioty, które są powiązane kapitałowo bądź osobowo z Grantodawcą / członkami Komisji Oceny Wniosków / partnerami realizującymi Projekt lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury Konkursu
  2. Podmioty ekonomii społecznej, które nie mają prawnej możliwości prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i/lub gospodarczej (odpowiednie zapisy w statucie i KRS–jeśli dotyczy) lub nie mogą zadeklarować chęci jej prowadzenia w przyszłości w formie podpisanej deklaracji.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (nie spełniają warunków przyznania takiej pomocy lub nie mają możliwości ubiegania się o ten rodzaj pomocy z uwagi na wyczerpany limit tej pomocy tj. 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych).
  4. Grantobiorca Programu Grantowego może się ponownie ubiegać o wsparcie finansowe pod warunkiem rozliczenia wcześniejszego grantu. Rozliczenie grantu oznacza akceptację sprawozdania końcowego z realizacji inicjatywy przez Operatora Programu Grantowego.

 

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, a podatek VAT nie może być uwzględniany również jako wkład własny).

Szczegółowy informacje w tym zakresie zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

 

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępnym w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus przed przystąpieniem do konkursu w celu opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Organizacji. Skorzystanie z tego wsparcia warunkuje możliwość złożenia wniosku w ramach projektu.

 

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus,
ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz

Magdalena Duszka, Konsultant ds. grantów

tel. 575 122 082

m.duszka.cumulus@gmail.com

Wojciech Binek, Konsultant ds. grantów
tel. 575 122 082

w.binek.cumulus@gmail.com

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
Małgorzata Kuta-Pałach, Specjalista ds. animacji i inicjatyw lokalnych
Tel. 12 349 06 57

grant.sadecki@mila.org.pl

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO SS.pdf[ ]556 kB

Załącznik nr 1. Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy –Wzór.pdf[ ]229 kB

Załącznik nr 2. Formularz deklaracji woli prowadzenia działalności gospodarczejodpłatnej i czarno białe.doc[ ]3693 kB

Załącznik nr 2. Formularz deklaracji woli prowadzenia działalności gospodarczejodpłatnej kolor.doc[ ]3587 kB

Załącznik nr 3. Karta Oceny Formalnej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy - wzór.pdf[ ]386 kB

Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy - Wzór.pdf[ ]207 kB

Załącznik nr 5. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w formie grantu - wzór.pdf[ ]234 kB

Załącznik nr 6. Opis dokumentów księgowych w ramach Inicjatywy-wzór.xls[ ]27 kB

Załącznik nr 7. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji inicjatywy-wzór.pdf[ ]667 kB

Załącznik nr 8. Kryteria oceny merytorycznej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy.pdf[ ]544 kB