| Aktualności

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie kryterium dokonano wyboru wykonawcy:

PBM Południe Spółka Akcyjna TOUR s.k.                                

Hotel Perła Południa.

 

Oferta 

PBM Południe Spółka Akcyjna TOUR s.k.                                

Hotel Perła Południa.

została uznana za najkorzystniejszą ze względu spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, oraz ze względu na najwyższą ilość pkt według kryteriów wyboru Wykonawcy.

 

test