| Projekty

Projekt ma na celu  podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia (biernych/bezrobotnych) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. os. powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, os. z niepełnosprawnościami, nisko wykwalifikowanych, kobiet zamieszkałych na terenie woj. Małopolskiego w okresie 01.10.2020-30.09.2022 r., poprzez realizację dla 180 osób w tym 99K kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego.

Wartość projektu: 2 695 064,56 PLN

Wartość dofinansowania: 2 559 130,56 PLN

Grupę docelową projektu stanowią osoby 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bierne zawodowo/ bezrobotne) zamieszkujące woj. małopolskie (pow. 50% uczestników projektu stanowią mieszkańcy powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego), należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby powyżej 50 r.
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem).

Lider projektu:

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

Nawojowskiej 4, 33-300 Nowy Sącz

tel.: 575-122-082

e-mail: biuro.cumulus@gmail.com

www.cumulus.org.pl

Partnerzy projektu:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów
tel.: 32 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim
ul. Leszczyńskiej 7
tel./fax: 33 8475 475,
e-mail: szih@szih.pl
www.szih.pl

SPRAWNI – AKTYWNI - POTRZEBNI

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt pn. SPRAWNI – AKTYWNI – POTRZEBNI w ramach programu Aktywny Senior. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Termin realizacji projektu: 01 wrzesień 2023 – 31 marzec 2024.

01 Wrzesień 2023

Zielony Cumulus

Od dnia 24 sierpnia 2023 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt „Zielony Cumulus” w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025

24 Sierpień 2023
Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA

Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt pn. „Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA”.

01 Sierpień 2023

Akademia Zamówień Publicznych

Akademia Zamówień Publicznych jest to projekt skierowany do kadry Podmiotów Ekonomii Społecznej.

27 Styczeń 2021
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

"Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki"

01 Sierpień 2019
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

"Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki"

01 Sierpień 2016