| Projekty

Projekt ma na celu  podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia (biernych/bezrobotnych) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. os. powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, os. z niepełnosprawnościami, nisko wykwalifikowanych, kobiet zamieszkałych na terenie woj. Małopolskiego w okresie 01.10.2020-30.09.2022 r., poprzez realizację dla 180 osób w tym 99K kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego.

Wartość projektu: 2 695 064,56 PLN

Wartość dofinansowania: 2 559 130,56 PLN

Grupę docelową projektu stanowią osoby 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bierne zawodowo/ bezrobotne) zamieszkujące woj. małopolskie (pow. 50% uczestników projektu stanowią mieszkańcy powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego), należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby powyżej 50 r.
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem).

Lider projektu:

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

Nawojowskiej 4, 33-300 Nowy Sącz

tel.: 575-122-082

e-mail: biuro.cumulus@gmail.com

www.cumulus.org.pl

Partnerzy projektu:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów
tel.: 32 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim
ul. Leszczyńskiej 7
tel./fax: 33 8475 475,
e-mail: szih@szih.pl
www.szih.pl

Akademia Zamówień Publicznych

Akademia Zamówień Publicznych jest to projekt skierowany do kadry Podmiotów Ekonomii Społecznej.

27 Styczeń 2021
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

"Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki"

01 Sierpień 2019
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

"Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki"

01 Sierpień 2016
Mała szkoła w Europie

Mała szkoła w Europie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych realizuje partnerski projekt pn. „Mała szkoła w Europie”, wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Skrudzinie.

22 Maj 2015
An Old Train to Future

An Old Train to Future

Stary pociąg do przyszłości. Wschodnie Węgry, wschodnia Słowacja, południowo – wschodnia Polska. Historia, kultura, architektura i… wino.

31 Grudzień 2014
Regionalne Ośrodki EFS

Regionalne Ośrodki EFS

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) funkcjonowały w latach 2005 - 2014 w ramach sieci ROEFS.

31 Grudzień 2014