| Aktualności

W imieniu Operatorów Programu Grantowego: Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych
i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłaszamy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej w ramach 1 Edycji PROGRAMU GRANTOWEGO MOWES – Subregion Sądecki.

Na konkurs złożonych zostało 85 wniosków, z czego 82 dopuszczonych zostało (po ocenie formalnej dokonywanej przez Zespół OWES) do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komicję Oceny Wniosków Grantowych złożoną z ekspertów zewnętrznych.

Komisja Oceny Wniosków Grantowych zarekomendowała do dofinansowania 36 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Kolejnych 35 inicjatyw znalazło się na liście rezerwowej i mimo uzyskania wymaganego minimum punktowego, nie zostało zakwalifikowane do otrzymania grantu ze względu na wyczerpanie środków przewidzianych w 1 Edycji Konkursu Programu Grantowego MOWES. 11 projektów nie uzyskało wystarczającej liczby punktów w procesie oceny i z tego powodu nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Publikujemy listy wniosków:

- LISTĘ RANKINGOWĄ (w kolejności malejącej liczby punktów) zawierającą Wnioski o dofinansowanie Inicjatyw, które zostały zakwalifikowane do otrzymania grantu;

- LISTĘ REZERWOWĄ, na której znalazły się wnioski o dofinansowanie Inicjatyw, które uzyskały wymagane minimum punktowe, lecz nie zostały zakwalifikowane do otrzymania grantu ze względu na wyczerpanie środków przewidzianych w 1 edycji konkursu;

- LISTĘ WNIOSKÓW o dofinansowanie Inicjatyw, które NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA GRANTU ze względu na nieuzyskanie wystarczającej liczby punktów.

W najbliższych dniach wszyscy Wnioskodawcy otrzymają powiadomienie o wynikach oceny merytorycznej drogą elektroniczną na adres podane we wniosku.

Dziękujemy za udział w Konkursie. Wszystkim, którzy otrzymali wysoką liczbę punktów w procesie oceny i dofinansowanie na zgłoszone inicjatywy - serdecznie gratulujemy.
Wszystkich Wnioskodawców już dziś zapraszamy do kolejnej Programu Grantowego!

załaczniki