| Projekty

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” w Partnerstwie z Zespołem Szkół w Żyrakowie złożyło w ramach powyższego konkursu projekt pt. „Szkoła wielu możliwości”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskał rekomendację do dofinansowania realizacji projektu, zajmując 26 miejsce na 455 ocenionych wniosków z całego woj. Podkarpackiego.

Nazwa beneficjenta:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych "Cumulus"

województwo: podkarpackie

powiat: dębicki

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

działanie:

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

poddziałanie:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

dziedzina: nauka i edukacja

wartość projektu: 817 448.92 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej: 694 831.58 zł

Celem projektu „Szkoła wielu możliwości” było wyrównanie szans edukacyjnych 200 uczniów wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, opierając się na celach szczegółowych:

- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Żyrakowie

- rozwijanie uzdolnień i kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne

- podniesienie jakości kształcenia dzieci z orzeczeniami i dysfunkcjami

- pomoc uczniom w planowaniu ścieżki, tak edukacyjnej, jak i zawodowej

- integracja społeczności uczniowskiej

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

- promowanie pozytywnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu

W okresie trwania projektu odbyło się 3338 godzin różnorakich zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, 35 wyjazdów na imprezy artystyczne, 10 całodziennych wyjazdów motywacyjno-poznawczych, 26 konkursów wiedzy o krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie szkół o łącznej wartości 69 681zł.