| Rekrutacja

Uczestnikami/-czkami uprawnionymi do udziału we wsparciu szkoleniowym są osoby fizyczne chcące założyć podmiot ekonomii społecznej, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub uczące się i/lub pracujące na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane od: 27.12.2019r. do 09.01.2020r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz oraz drogą mailową: aniamajewska.cumulus@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 122 082. Liczba miejsc ograniczona!

Program szkolenia:

  • Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia Podmiotów ekonomii Społecznej - 16h
  • Zarządzanie, marketing i pozyskiwanie środków na działalnosć Podmiotów Ekonomii Społecznej - 8h
  • Aspekty finansowe i rachunkowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej - 8h

Szkolenie odbywać się będzie w dniach 13.01.2020, 14.01.2020, 17.01.2020,18.01.2020, w Nowym Sączu, ul. 1 Maja 5. 

Uczestnicy będą mieć zapewnione materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz catering w trakcie szkolenia.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

do pobrania: