| Rekrutacja

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, gorlicki, nowosądecki, limanowski.
W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 3 osoby oddelegowane przez dany Podmiot (pracownicy, członkowie, wolontariusze).

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w szkoleniach zobowiązani są do podpisania Umowy i Deklaracji uczestnictwa.
Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia każdego szkolenia będzie uczestnictwo w 80% zajęć.

Opis procesu rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach muszą zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić następujące dokumenty:      

  1. Formularz zgłoszeniowy dla PES i osoby oddelegowanej (dla nowy podmiotów),
  2. Deklaracja uczestnictwa osoby prawnej w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”,
  3. Oświadczenie uczestnika projektu o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy de minimis,
  4. Formularz zgłoszeniowy uproszczony dla  PES i osoby oddelegowanej (dla podmiotów będących już uczestnikami projektu).

Terminy szkoleń:

Szkolenie wyjazdowe odbędzie się w dniach 26.10.2017 r. – 27.10.2017 r.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 09.10.2017 r. do 20.10.2017 r.

w godz. 8:00 – 16:00 
w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz

Kontakt telefoniczny:

tel. 575 122 082

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: