| Archiwum

Uczestnikami/-czkami uprawnionymi do udziału we wsparciu szkoleniowym są osoby fizyczne chcące założyć podmiot ekonomii społecznej, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub uczące się i/lub pracujące na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, gorlicki, limanowski, nowosądecki woj. małopolskiego.

Rekrutacja Uczestników/-czek dokonywana będzie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. kobieta (+7 pkt.),
 2. osoba zamieszkująca tereny wiejskie (+7 pkt.),
 3. osoba z niepełnosprawnością znaczną/umiarkowaną (+10 pkt.),
 4. osoba z niepełnosprawnością sprężynową/intelektualną/osoba z zaburzeniami psychicznymi (+10 pkt.),
 5. osoba bezrobotna/bierna zawodowo (+10 pkt.),
 6. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (+10 pkt.),
 7. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z więcej niż jednego powodu (+10 pkt.),
 8. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacja obszarów zdegradowanych, które korzystały z projektów 9.1.1, 9.1.2 wymagających większego wsparcia (+10 pkt.),
 9. mężczyzna (+5 pkt.).

Zgłoszenia będą przyjmowane od: 01.06.2017r. do 23.06.2017r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz oraz drogą mailową: m.duszka.cumulus@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 122 082. Liczba miejsc ograniczona!

Program szkolenia:

 • Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia Podmiotów ekonomii Społecznej - 16h
 • Zarządzanie, marketing i pozyskiwanie środków na działalnosć Podmiotów Ekonomii Społecznej - 8h
 • Aspekty finansowe i rachunkowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej - 8h

Szkolenie odbywać się będzie w dniach 26.06.2017-01.07.2017, w Nowym Sączu, ul. 1 Maja 5. 

Uczestnicy będą mieć zapewnione materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz catering w trakcie szkolenia.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

 

do pobrania: