| Aktualności

W imieniu Operatorów Programu Grantowego Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” publikujemy listę Wnioskodawców, którzy otrzymali pozytywną rekomendację odnośnie dofinansowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Komisja rekomendowała 79 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Lista rankingowa została przygotowana w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny Ekspertów.

Alokacja środków na Konkurs pozwala na dofinansowanie 76 projektów (kolumny na zielonym tle).Projekty, które uzyskały mniej punktów (miejsca 77-79) znajdują się obecnie na liście rezerwowej –oznaczonej kolorem różowym. W przypadku wygospodarowania środków w Programie Grantowym lub nie podpisania umowy przez Wnioskodawców znajdujących się na liście „do dofinansowania” (nie spełnienie warunków określonych przez Komisję Ekspertów lub rezygnacja z podpisania umowy) – dofinansowany zostanie kolejny projekt z listy.


W najbliższych dniach wszyscy Wnioskodawcy otrzymają od Operatorów Programu Grantowegowiadomość drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku. Wiadomość dotyczyć będzieszczegółów odnośnie przyznanego dofinansowania (w tym ewentualnych warunków lub/i rekomendacjiwskazanych przez Komisję Oceny Wniosków Grantowych) oraz podpisania umowy grantowej.

Lista rankingowa - II edycja MOWES Subregion Sądecki