| Aktualności

Zapraszamy do składania wniosków do II edycji Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku  na platformie Omikron dostępnego na:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=8d5dc7707629bb60&&b=71d3a5f9cc7ffaf2c44a2ca306e69c14

 

Na wnioski podmiotów ekonomii społecznej czekamy do 23.07.2018 do 15:00 (w południe).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami przed złożeniem wniosku.

CEL KONKURSU

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój  usług oferowanych przez te podmioty.

 

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać przeznaczone na przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Organizacji przed przystąpieniem do konkursu. Więcej informacji: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,

Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Justyna Jakubiak, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Tel. 12 349 06 57

grant.sadecki@mila.org.pl

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”,

Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz

Magdalena Duszka, Konsultantka ds. realizacji grantów

Wojciech Binek, Konsultant ds. realizacji grantów

tel. 575 122 082

w.binek.cumulus@gmail.com

m.duszka.cumulus@gmail.com