| Rekrutacja

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi marketingowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”. Usługi marketingowe obejmują przedmioty podane w cenniku, kwota wsparcia wynosi 3458 zł brutto dla jednego podmiotu.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowski, sądecki, gorlicki woj. małopolskiego. 

Usługą zostanie objętych 9 podmiotów na podstawie listy rankingowej.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 02.07.2018 r. do 13.07.2018 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4 (II piętro), 33-300 Nowy Sącz. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575122082.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”. 

Formularz zgłoszeniowy

 dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Zamówienie na usługi marketingowe