Projekty

Akademia Zamówień Publicznych

Akademia Zamówień Publicznych jest to projekt skierowany do kadry Podmiotów Ekonomii Społecznej.

27 Styczeń 2021

„Czas na pracę 30 +”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych realizuje partnerski projekt pn. „Czas na pracę 30 +”, wraz z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu.

14 Październik 2020

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

"Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki"

01 Sierpień 2019

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

"Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki"

01 Sierpień 2016

Mała szkoła w Europie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych realizuje partnerski projekt pn. „Mała szkoła w Europie”, wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Skrudzinie.

22 Maj 2015

An Old Train to Future

Stary pociąg do przyszłości. Wschodnie Węgry, wschodnia Słowacja, południowo – wschodnia Polska. Historia, kultura, architektura i… wino.

31 Grudzień 2014

Regionalne Ośrodki EFS

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) funkcjonowały w latach 2005 - 2014 w ramach sieci ROEFS.

31 Grudzień 2014

International Voluntary Work Who-Why-What

Ten międzynarodowy projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

31 Lipiec 2013

Fundusze europejskie szansą na lepsze jutro

Projekt obejmował realizację szkoleń w zakresie zawodów deficytowych dla powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz, określonych w Barometrze zawodów z 2010 r., skierowany był wyłącznie do osób pracujących poza miastem Kraków, a usługi szkoleniowe świadczone były w powiatach właściwych dla miejsca zatrudnienia.

31 Grudzień 2012

Szkoła wielu możliwości

Celem projektu „Szkoła wielu możliwości” było wyrównanie szans edukacyjnych 200 uczniów wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

30 Czerwiec 2012

Analiza doświadczeń polskich i zagranicznych organizacji strażniczych

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS od 2009 do 2011 roku. Celem projektu była identyfikacja problemów i barier w funkcjonowaniu organizacji strażniczych oraz analiza porównawcza doświadczeń działalności organizacji strażniczych.

30 Grudzień 2011

COPFAM - Community of Practice for Families

Międzynarodowy projekt partnerski Grundtvig - „ Community of Practice for Families” był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

31 Lipiec 2011

Współpraca liderów innowacyjnej edukacji w środowisku wiejskim

realizowany był w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH” i  współfinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

31 Grudzień 2007

Dla obłoków nie ma granic – nowy impuls do zacieśnienia współpracy sąsiedzkiej

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 oraz budżetu państwa przy udziale Euroregionu Karpackiego.

30 Listopad 2007

MARE ALTA - Samo-determinacja zagrożonych rodzin

Międzynarodowy projekt MARE ALTA - Samo-determinacja zagrożonych rodzin

31 Grudzień 2006